ניהול סיכונים פיננסיים בתאגיד

ניהול סיכונים פיננסיים בתאגיד

ניהול סיכונים פיננסיים מהווה חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים בתאגיד. התחום עוסק במכלול הצעדים שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכונים בתחום הפיננסי, ובכללם סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע.  חלק נכבד מהסיכונים הפיננסיים ניתן לגידור על ידי שימוש במכשירים פיננסיים מתאימים. כדוגמה לסיכונים פיננסיים ספציפיים ניתן למנות עלייה בשער הריבית או עלייה בשיעור האינפלציה (לחברה לווה), עליית מחירי גלם, ירידה בשערי מטבע חוץ ) ליצואנים) ועוד.

העולם הפיננסי מאופיין בשנים האחרונות בשינויים גדולים ­ תהליך הגלובליזציה הופך את השווקים הפיננסיים ברחבי הגלובוס לכפר גלובלי אחד גדול. הגידול בתנודתיות בגורמי הסיכון הביאה את המודעות בניהול הסיכונים בכל המוסדות הפיננסיים ואצל רשויות הפיקוח של הבנקים המרכזיים והרשויות לניירות ערך. המושג ניהול סיכונים פיננסיים מאגד בתוכו את מרבית הבעייתיות אתה מתמודד מנהל הכספים/ חשב של פירמה מודרנית.

מודל עבודה לדוגמא בניהול סיכונים פיננסיים :

ניתוח מאזן ההצמדה

מהווה את השלב הראשוני בו נעשית עבודה מקיפה של התאמה בין התחייבויות והנכסים של הפירמה תוך כדי הקפדה על כללי עבודה המבוססים על גילויי הדעת של ה-  IASC וה– FASB כללי החשבונאות הבינלאומיים. יצירת הממשק בין החשיפות המאזניות והתפעוליות מהווה את מרכז הכובד בניתוח מאזן ההצמדה, תוך חלוקה ל: חשיפה מאזנית וחשיפה תפעולית – כלכלית והממשק בניהם. הייעוץ חובק גם ניתוח עלויות ועמלות תוך הדרכה במו"מ עם הבנקים.

חשיפה תפעולית

התזרים העתידי והתקציב יהוו בסיס ונקודת מוצא לניתוח החשיפה התפעולית, תוך תשומת לב לציר הזמן.

חשיפה מאזנית

נכסים מול התחייבות על פי קריטריונים חשבונאים תואמים את מאזן הפירמה, ואופי הדיווח החשבונאי.

ניהול סיכונים- אסטרטגיה

החלק החשוב ביותר של פלטפורמת השיווק (כמשמעות המונח בחוק- לאמור מתן יעוץ השקעות כאשר לנותן הייעוץ זיקה לנכס פיננסי) הוא קביעת האסטרטגיה בניהול הסיכון. עקרונות האסטרטגיה ייקבעו בשיתוף הדרג הניהולי.

הטקטיקה

מתי ובאיזה כלים פיננסיים להשתמש יקבע על ידו תוך שיתוף פעולה כמעט יום יומי בינינו ובין מנהל הכספים.

ניהול סיכונים – הביצוע

כל המהלכים הפיננסים הקשורים בחדרי העסקאות, יבוצעו על ידנו או במשותף עם מנהל הכספים. השיטה הייחודית במעקב אחר חשיפות הלקוח, הכרה וערנות מוגברת לבעיות החשיפה שלו, יוצרת אינטראקציה יוצאת דופן עם מנהלי הכספים והחשבים.

אסטרטגית הגנה

לאחר שאיתרנו את החשיפה, המאזנית והתפעולית, יתקיים דיון על הפרמטרים הבאים:

הבעייתיות בטיפול בחשיפה המאזנית, שיגרור תנועות בתזרים השוטף.
תחולת ההגנות וקביעת היקף החשיפה הלא מוגנת.
סוגי הגנות.
הגנות
רכישה / מכירה מוקדמת.
עסקת פורוורד
התאמת אשראי
סוואפ- מט"ח- מדד
אופציות
Vanilla, Knock Out, Knock In, RKO, RKI, DKO, DKI

מבני אופציות באסטרטגיות משולבות.
ביצוע הגנות

אנו מחלקים את הביצוע על פי הפרמטרים הבאים:

עסקאות הגנה בדיקת ציטוטים בכל המערכת הפיננסית
פעולות שוטפות רכישות ומכירות מט"ח.

 

קריאה נוספת על השקעות עם יועץ מקצועי